Về PartsBox®

PartsBox® được tạo ra bởi Jan Rychter. Tôi đã làm việc phát triển phần mềm và phần cứng hơn 25 năm nay. PartsBox ra đời vì tôi có nhu cầu thực tế trong việc quản lý các linh kiện điện tử của mình và không tìm thấy bất cứ thứ gì hoạt động đủ tốt. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ viết một cái gì đó hoạt động cho tôi, và có lẽ nó cũng sẽ hoạt động cho những người khác.

PartsBox không phải là một công ty khởi nghiệp. Đây là một hoạt động phát triển bền vững, lâu dài, có lợi nhuận, tăng trưởng tự nhiên. Không có nguồn vốn từ VC, không có áp lực cho sự tăng trưởng cực độ, và doanh nghiệp có lợi nhuận, nghĩa là cũng không cần lo lắng về việc công ty bị đóng cửa đột ngột.

PartsBox có trụ sở tại Liên minh Châu Âu 🇪🇺 và văn phòng của chúng tôi ở Warsaw, Ba Lan (Tòa nhà Astoria, Przeskok 2, tầng 9):

PartsBox® là thương hiệu đã đăng ký. Tất cả quyền được bảo lưu.

Thông tin kỹ thuật, cho những ai quan tâm: phần mềm được viết bằng ClojureScript (được biên dịch thành JavaScript được tối ưu hóa cao) ở phía máy khách, sử dụng React.js để cập nhật giao diện người dùng, và Clojure ở phía máy chủ, chạy trong một JVM (Máy ảo Java). Nó sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán RethinkDB để lưu trữ dữ liệu.

Giấy phép

Việc tạo ra ứng dụng này sẽ không thể thực hiện được nếu không có phần mềm mã nguồn mở, mà tôi rất biết ơn. Lời cảm ơn đặc biệt gửi đến Rich Hickey vì đã sáng tạo ra Clojure, và Cognitect vì đã làm cho Clojure và ClojureScript trở nên khả dụng.

Phần mềm sử dụng cũng bao gồm:

Bản quyền (c) Facebook, Inc. và các công ty liên kết.

Quyền được cấp miễn phí, không giới hạn, cho bất kỳ ai có được bản sao của phần mềm này và các tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để sử dụng Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần mềm, và cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DƯỚI DẠNG RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN CÁC BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ LÀ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TORT HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ, RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Bản quyền (c) 2014-2016 Matt Zabriskie. Tất cả quyền được bảo lưu.

Quyền được cấp, miễn phí, cho bất kỳ cá nhân nào nhận được một bản sao của phần mềm này và các tài liệu liên quan ("Phần Mềm"), để giao dịch với Phần Mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần Mềm, và cho phép những người mà Phần Mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền trên và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN CÁC BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TORT HAY BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ, RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC VỚI PHẦN MỀM.

Bản quyền (c) 2018 Jed Watson

Quyền được cấp miễn phí, không giới hạn, cho bất kỳ ai có được bản sao của phần mềm này và các tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để sử dụng Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần mềm, và cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DƯỚI DẠNG RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN CÁC BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ LÀ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TORT HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ, RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Bản quyền © 2018 Project Nayuki. (Giấy phép MIT) https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library

Quyền được cấp, miễn phí, cho bất kỳ người nào nhận được một bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để xử lý Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần mềm, và cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền trên và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

Phần mềm được cung cấp "như là", không bảo hành bất kỳ loại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo hành khả năng bán hàng, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Trong trường hợp không có sự kiện nào, tác giả hoặc chủ sở hữu bản quyền chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào, dù trong hành động hợp đồng, hành vi sai trái hay bất kỳ cách nào khác, phát sinh từ, ra khỏi hoặc liên quan đến Phần mềm hoặc việc sử dụng hoặc giao dịch khác trong Phần mềm.

Bản quyền (c) 2009-2011 Andrew A. Raines

Quyền được cấp phép, miễn phí, cho bất kỳ người nào nhận bản sao của phần mềm này và các tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để giao dịch với Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần mềm, và cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền trên và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH KHẢ NĂNG MUA BÁN, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ LÀ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TORT HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ, RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC VỚI PHẦN MỀM.

Bản quyền © 2012-2014 Leonardo Borges

Quyền được cấp, miễn phí, cho bất kỳ người nào nhận được một bản sao của phần mềm này và các tệp tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để xử lý Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần mềm, và cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền trên và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH KHẢ NĂNG KINH DOANH, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC, DÙ LÀ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TORT HOẶC KHÁC, PHÁT SINH TỪ, RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC VỚI PHẦN MỀM.

Bản quyền (c) 2019 Daniel Eden

Quyền được cấp miễn phí, không giới hạn, cho bất kỳ ai có được bản sao của phần mềm này và các tài liệu liên quan ("Phần mềm"), để sử dụng Phần mềm mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán bản sao của Phần mềm, và cho phép những người mà Phần mềm được cung cấp cho họ làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau:

Bản quyền và thông báo cho phép này phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc phần lớn của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ", KHÔNG CÓ BẢO HÀNH CỦA BẤT KỲ LOẠI NÀO, DƯỚI DẠNG RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN CÁC BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ LÀ TRONG HÀNH ĐỘNG HỢP ĐỒNG, TORT HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ, RA KHỎI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC GIAO DỊCH KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

Mục Lục

Kiểm soát hàng tồn kho, đặt hàng và sản xuất của bạn

Thử bản demo

Kế hoạch & giá cả