Warunki korzystania z usługi (aktualizacja 2023-09-11)

Strona internetowa PartsBox.com i aplikacja PartsBox (razem nazywane "Usługą"), to usługa świadczona przez Jana Rychtera, Biały Kamień 2, 02-593 Warszawa, Polska, EU VAT PL5211017744. Odtąd "PartsBox" będzie używane do odniesienia zarówno do Usługi, jak i jej właściciela.

Korzystając z PartsBox, zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków i zasad („Warunki usługi”).

Jeśli zawierasz tę umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz uprawnienia do związania takiego podmiotu, jego afiliatów i wszystkich użytkowników, którzy korzystają z naszych usług za pośrednictwem twojego konta organizacyjnego, tymi warunkami i postanowieniami, w którym przypadku terminy "ty" lub "twoje" odnoszą się do takiego podmiotu, jego afiliatów i użytkowników z nim związanych. Jeśli nie masz takich uprawnień, lub jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami i postanowieniami, nie możesz zaakceptować tej umowy i nie możesz korzystać z usług.

Jeśli PartsBox wprowadzi istotne zmiany do tych Warunków, powiadomimy Cię o tym przez e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie przed wejściem tych zmian w życie. Wszystkie nowe funkcje, które zmieniają lub ulepszają obecną Usługę, w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom Usługi. Kontynuowanie korzystania z Usługi po takich zmianach oznacza Twoją zgodę na takie zmiany. Możesz zawsze przejrzeć najnowszą wersję Warunków Usługi na stronie: https://partsbox.io/terms.html

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków może skutkować zakończeniem Twojego Konta. Chociaż PartsBox zabrania takiego postępowania i treści w Serwisie, rozumiesz i zgadzasz się, że PartsBox nie może być odpowiedzialny za treści publikowane w Serwisie i mimo to możesz być narażony na takie materiały. Korzystasz z Serwisu na własne ryzyko.

Warunki konta

Musisz mieć 13 lat lub więcej, aby korzystać z tej Usługi.

Twoje logowanie może być używane tylko przez jedną osobę (Ciebie): pojedyncze logowanie nie może być współdzielone przez wiele osób.

Jedna osoba nie może utrzymywać więcej niż jednego indywidualnego logowania. Jednak jedna osoba może być członkiem wielu organizacji.

Musisz być człowiekiem. Konta rejestrowane przez "boty" lub inne zautomatyzowane metody nie są dozwolone.

Musisz podać prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne wymagane informacje, aby ukończyć proces rejestracji.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. PartsBox nie może i nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę lub szkodę wynikającą z Twojego niezachowania tego obowiązku bezpieczeństwa.

Jesteś odpowiedzialny za całą zawartość publikowaną i aktywność, która ma miejsce na Twoim koncie.

Nie możesz korzystać z Usługi w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych. Nie możesz naruszać żadnych praw w swojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich lub znaków towarowych) podczas korzystania z Usługi.

Warunki płatności, zwrotów, ulepszeń i obniżek

Dla wszystkich planów komercyjnych obowiązuje 14-dniowy okres próbny. Dane wprowadzone podczas próby będą przechowywane przez kolejne 14 dni po zakończeniu próby. Jeśli nie zasubskrybujesz w tym czasie, twoje dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

W planach z miesięcznym rozliczeniem, Usługa jest płatna z góry na miesiąc (raz na miesiąc) i jest bezzwrotna, z wyjątkiem pierwszych 30 dni po zarejestrowaniu. Po tym okresie nie przewiduje się zwrotów ani kredytów za częściowe miesiące usługi, zwrotów za ulepszenia/obniżki, ani zwrotów za niewykorzystane miesiące z otwartym kontem.

W planach z rocznym rozliczeniem, Usługa jest płatna z góry na rok (raz na rok) i jest bezzwrotna, z wyjątkiem pierwszych 30 dni po zarejestrowaniu. Po tym okresie nie przewiduje się zwrotów ani kredytów za częściowe lata usługi, ani zwrotów za niewykorzystane miesiące z otwartym kontem.

PartsBox może zmienić ceny subskrypcji. Powiadomienie e-mail zostanie wysłane co najmniej cztery tygodnie przed zmianą. Zmiany cenowe wchodzą w życie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Zmiana okresu rozliczeniowego wchodzi w życie po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.

Jeśli twoja subskrypcja stanie się przeterminowana (nie można zebrać płatności), twoja organizacja zostanie natychmiast zawieszona. Zawieszone organizacje mogą uzyskać dostęp do swoich danych tylko w trybie tylko do odczytu. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana w ciągu 30 dni, subskrypcja zostanie zakończona, a wszystkie dane zostaną nieodwracalnie usunięte.

Opłata za usługę importu bazy danych jest niezwrotna.

Wszystkie opłaty nie zawierają wszelkich podatków, opłat lub obciążeń nałożonych przez organy podatkowe, a Ty będziesz odpowiedzialny za zapłatę wszystkich takich podatków, opłat lub obciążeń, z wyjątkiem klientów zlokalizowanych w Polsce, gdzie VAT jest naliczany natychmiast.

Możesz wybrać rozliczenie w USD lub EUR. Klienci z Polski mogą być rozliczani tylko w PLN. Waluta PLN nie jest dostępna dla klientów spoza Polski.

Podczas ulepszania do wyższego planu, na twojej karcie kredytowej może zostać obciążona różnica w koszcie planu, proporcjonalnie do pozostałego czasu w twoim cyklu rozliczeniowym.

Podczas obniżania do niższego planu, nie przewiduje się zwrotów, a zmiana cen wejdzie w życie z następnym cyklem rozliczeniowym.

Obniżenie twojego planu może spowodować utratę zawartości, funkcji lub pojemności twojego konta. PartsBox nie ponosi odpowiedzialności za taką utratę.

Anulowanie i zakończenie

Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe anulowanie swojego płatnego konta. Żądanie anulowania konta przez e-mail lub telefon nie jest uznawane za anulowanie. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, korzystając z przycisku "Anuluj subskrypcję" znajdującego się w sekcji Rozliczenia w Ustawieniach.

Po anulowaniu, cała twoja zawartość zostanie natychmiast usunięta z Usługi. Tych informacji nie można odzyskać po anulowaniu konta.

Jeśli anulujesz Usługę przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, twoje anulowanie wejdzie w życie natychmiast i nie zostaniesz ponownie obciążony.

PartsBox, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zakończyć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi skutkuje dezaktywacją lub usunięciem Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, oraz utratą i zrzeczeniem się wszelkiej zawartości w Twoim Koncie. PartsBox zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług dla kogokolwiek, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy PartsBox podejmuje działania w celu zawieszenia lub zakończenia konta, podejmujemy rozsądne starania, aby dostarczyć właścicielowi dotkniętego konta kopię zawartości ich konta na żądanie, chyba że konto zostało zawieszone lub zakończone z powodu niezgodnego z prawem zachowania.

Dla darmowych kont osobistych, jeśli nie zalogujesz się przez 24 miesiące, twoje konto zostanie oznaczone do usunięcia, a zostanie wysłany ostrzegawczy e-mail. Jeśli nie zalogujesz się w ciągu kolejnych 30 dni, twoje konto i cała twoja zawartość zostaną nieodwracalnie usunięte.

Modyfikacje Usługi i Cen

PartsBox zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub czasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usługi (lub jej części) w dowolnym momencie, z lub bez powiadomienia.

Ceny wszystkich Usług, w tym, ale nie tylko, opłat za miesięczne i roczne plany subskrypcji Usługi, mogą ulec zmianie po 4 tygodniach powiadomienia od nas. Takie powiadomienie może być dostarczone w dowolnym momencie, poprzez publikowanie zmian na stronie internetowej PartsBox, w ramach Usługi, lub poprzez wysłanie e-maila. Zmiany w cenniku wchodzą w życie na początku twojego następnego cyklu rozliczeniowego.

PartsBox nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenia lub zaprzestania Usługi.

Prawa autorskie i własność treści

Nie rościmy sobie praw własności intelektualnej do materiału, który dostarczasz do Usługi. Twój profil i przesłane materiały pozostają twoje. Jednakże, ustawiając swoją zawartość na publicznie dostępną, zgadzasz się na umożliwienie innym przeglądania twojej zawartości.

PartsBox nie przeprowadza wstępnej selekcji treści, ale PartsBox ma prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, odmówić lub usunąć jakąkolwiek treść, która jest dostępna za pośrednictwem usługi.

Zobowiązujesz się bronić PartsBox przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, procesami sądowymi lub postępowaniami wszczętymi lub przeprowadzanymi przeciwko PartsBox przez stronę trzecią, twierdzącą, że Twoja Treść, lub Twoje korzystanie z Usługi naruszające niniejszą Umowę, narusza lub przywłaszcza prawa własności intelektualnej strony trzeciej lub narusza obowiązujące prawo, i zobowiązujesz się zrekompensować PartsBox wszelkie ostatecznie przyznane odszkodowania, oraz rozsądne koszty adwokackie poniesione przez PartsBox w związku z takim roszczeniem, żądaniem, procesem sądowym lub postępowaniem; pod warunkiem, że PartsBox (a) niezwłocznie dostarczy Ci pisemne powiadomienie o roszczeniu, żądaniu, procesie sądowym lub postępowaniu; (b) da Ci pełną kontrolę nad obroną i załatwieniem roszczenia, żądania, procesu sądowego lub postępowania (pod warunkiem, że nie możesz załatwić żadnego roszczenia, żądania, procesu sądowego lub postępowania, chyba że załatwienie to bezwarunkowo zwalnia PartsBox z wszelkiej odpowiedzialności); i (c) dostarczy Ci wszelką rozsądną pomoc, na Twoje koszty.

Wygląd Usługi jest chroniony prawem autorskim © Jan Rychter. Nie możesz dublować, kopiować ani ponownie używać żadnej części HTML/CSS, Javascript, elementów lub koncepcji projektu wizualnego bez wyraźnej pisemnej zgody Jana Rychtera.

PartsBox® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ogólne Warunki

Korzystanie z Usługi jest na twoje własne ryzyko. Usługa jest świadczona "tak jak jest" i "jak dostępna".

Wsparcie dla usług PartsBox jest dostępne tylko w języku angielskim, za pośrednictwem e-maila.

Te Warunki korzystania z usługi mogą być przetłumaczone na wiele języków dla wygody, ale tylko wersja angielska jest oficjalna i wiążąca.

Rozumiesz, że PartsBox korzysta z dostawców i partnerów hostingowych stron trzecich, aby dostarczyć niezbędne sprzęt, oprogramowanie, sieci, przechowywanie i technologię potrzebną do uruchomienia Usługi.

Nie możesz modyfikować, dostosowywać ani hakować Usługi ani modyfikować innej strony internetowej, aby fałszywie sugerować, że jest ona związana z Usługą, PartsBox, lub Janem Rychterem.

Zgadzasz się nie reprodukować, dublować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody od PartsBox.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać zawartość i konta zawierające zawartość, którą uznajemy według naszego uznania za niezgodną z prawem, obraźliwą, groźną, oszczerczą, zniesławiającą, pornograficzną, obsceniczną lub w inny sposób niewłaściwą lub naruszającą prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub te Warunki świadczenia usług.

Ustne, fizyczne, pisemne lub inne nadużycia (w tym groźby nadużyć lub rewanżu) jakiegokolwiek klienta, pracownika, członka lub dyrektora PartsBox skutkują natychmiastowym zakończeniem konta.

Rozumiesz, że techniczne przetwarzanie i transmisja Usługi, w tym twoja zawartość, mogą być przesyłane lub przechowywane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje przez różne sieci; (b) zmiany, aby dostosować się i dostosować do technicznych wymagań sieci lub urządzeń łączących się i (c) przechowywanie w bazach danych.

Nie możesz przesyłać, publikować, hostować lub transmitować niechcianych e-maili, SMS-ów, lub wiadomości "spam".

Nie możesz przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnej naturze.

Jeśli twoje zużycie pasma, przestrzeni dyskowej lub wywołań API znacznie przekracza średnie zużycie pasma, przestrzeni dyskowej lub wywołań API (jak określa wyłącznie PartsBox) innych klientów PartsBox, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wyłączenia twojego konta lub nałożenia limitów, dopóki nie zredukujesz swojego zużycia.

PartsBox nie gwarantuje, że (i) usługa spełni Twoje konkretne wymagania, (ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi, będą dokładne lub niezawodne, (iv) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innego materiału zakupionego lub uzyskanego przez Ciebie za pośrednictwem usługi spełni Twoje oczekiwania, i (v) wszelkie błędy w Usłudze zostaną skorygowane.

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że PartsBox nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym, ale nie ograniczając się do, szkód z tytułu utraty zysków, dobrej woli, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli PartsBox został poinformowany o możliwości takich szkód), wynikających z: (i) korzystania lub niemożności korzystania z usługi; (ii) kosztów zastąpienia towarów i usług wynikających z jakichkolwiek towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub wiadomości otrzymanych lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z usługi; (iii) nieautoryzowanego dostępu do lub zmiany twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczeń lub zachowań jakiejkolwiek strony trzeciej na usłudze; (v) lub jakiejkolwiek innej sprawy dotyczącej usługi.

Niepowodzenie PartsBox w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków usługi nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki usługi stanowią całą umowę między Tobą a PartsBox i regulują Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a PartsBox (w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkich wcześniejszych wersji Warunków usługi). Zgadzasz się, że te Warunki usługi i Twoje korzystanie z Usługi są regulowane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontroluj swój stan magazynowy, zamówienia i produkcję

Wypróbuj demo

Plany i ceny